ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത | Srimad Bhagavathgeetha

T Sivasankaran Nair

192.00

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. മൂലശ്ലോകങ്ങളും മലയാള പരിഭാഷയും ഗദ്യവിവർത്തനവും അവയുടെ ദാർശനികതലവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൃതി. മഹാഭാരതകഥ സംക്ഷിപ്തമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രേത്യേകതയും ഈ രചനയ്ക്കുണ്ട്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now