സപത്നി | Sapathni

Chandrakala S. Kammath

385.00

ബാല്യകാലത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾ നഷ്ട്ടപെട്ട സുനീതി വളർന്നത് അനാഥരായ ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭവാനിമന്ദിരത്തിലാണ്. കൗമാരത്തിൽ എപ്പോഴോ തോന്നിയ പ്രണയം അവളുടെ ജീവിതം തകര്ക്കുന്നു.

1 in stock

Buy Now