പോസ്റ്റ്മാന്‍ – Postman

Benyamin

128.00

മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ നിശ്ശബ്ദവും നിഗൂഢവുമായ ധര്‍മ്മസങ്കടങ്ങളിഴപാകിയ കഥകള്‍. ആലീസ് ഇന്‍ വണ്ടര്‍ലാന്റ്, ബുക്കാറാമിന്റെ മകന്‍, ഗുലാം ഹുസൈന്‍, മാര്‍കേസ്, നീലേശ്വരം ബേബി, പോസ്റ്റ്മാന്‍, സോലാപ്പൂര്‍, പുസ്തകശാല എന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ എട്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock