പോസ്റ്റ്മാന്‍ – Postman

Benyamin

128.00

മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ നിശ്ശബ്ദവും നിഗൂഢവുമായ ധര്‍മ്മസങ്കടങ്ങളിഴപാകിയ കഥകള്‍. ആലീസ് ഇന്‍ വണ്ടര്‍ലാന്റ്, ബുക്കാറാമിന്റെ മകന്‍, ഗുലാം ഹുസൈന്‍, മാര്‍കേസ്, നീലേശ്വരം ബേബി, പോസ്റ്റ്മാന്‍, സോലാപ്പൂര്‍, പുസ്തകശാല എന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ എട്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

1 in stock

Buy Now