അലങ്കാരങ്ങളില്ലാതെ | Alankarangalillathe

Sameera Saneesh

122.00

ഈ ആത്മകഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പരാതികളോ കുറ്റംപറച്ചിലുകളോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറുക്കുവഴികളുമില്ല. തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു പെണ്മനസ്സ് വാക്കുകൾക്കിടയിൽ മിടിക്കുന്നത് കാണാം

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

2 in stock

SKU: BC287 Category: