അഭിയുടെ കുറ്റാന്വേഷണം | Abhiyude Kuttanweshanam

Muhamma Ramanan

98.00

കള്ളനായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അഭിയുടെ കുരുന്നുമനപക്ഷേ, അവന്‍ പൊരുതിനിന്നു…..
കളങ്കംപുരളാത്ത ഇളംമനസിന്റെ അസാധാരണമായ ഉള്‍ക്കരുത്തുകൊണ്ട് അവന്‍ ആ അഗ്നിപരീക്ഷണം അതിജീവിച്ചു. ബാലമനസിന്റെ ഇഛാശക്തി വായനക്കാരില്‍ അനുഭവമായി നിറയുന്ന നോവല്‍.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468