അഭിനയശാസ്ത്രം | Abhinayasasthram

Paul Muni

139.00

ചലച്ചിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകം.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാനടനായിരുന്ന പോൾമുനിയുടെ അഭിനയശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. അഭിനയസമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പോൾമുനിയുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ .

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now
SKU: BC1084 Categories: , Tag: