ഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിച്ചു(അംബേദ്കര്‍) | Njan Endhukond Hindhu Matham Upekshichu

B. R. Ambedkar

122.00

ബ്രാഹ്മണിസത്തിന്റെയും ഹിന്ദുത്വവാദത്തിന്റെയും വിഷം വമിപ്പിക്കുന്ന ആശയമണ്ഡലത്തിനെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്‍പി ഡോ.അംബേദ്ക്കറുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരം
ഡോ ബി ആര്‍ അംബേദ്‌കർ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468