യക്ഷിസങ്കൽപം | Yakshi sankalpam

Dr. V. V. Haridas

228.00

കേരളത്തിന്‍റെ ജനകീയസംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന യക്ഷിസങ്കല്പത്തിന്‍റെ ചരിത്രം ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം. നമ്മൾ കേട്ട പരിചയമുള്ള യക്ഷികളേയും വ്യത്യസ്തതരം യക്ഷികളേയും പരിചയപ്പെടാം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock

SKU: BC987 Categories: , Tag: