ഓഷോ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ | Osho Thiranjedutha Kathakal

Osho

212.00

“അനുഭവമെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ആദ്യാത്മ൦ ഉള്ളത്. ഇത് മനസിലാകാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ കളി തന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഇത് വെയിലും – നിലവും പോലുള്ള കളിയാക്കുന്നു. സങ്കൽപത്തെ സത്യമായി കാണരുത്. നീയും ഞാനും ഇല്ലാത്തിടത്താണ് സത്യമുള്ളത്. ദ്വിയും ദ്വന്ദവും ദ്വൈതവും ഇല്ലാത്തിടത്താണ് സത്യമുള്ളത്” ദാർശനികനും സത്യാനേഷിയുമായ ഓഷോയുടെ എഴുപത്തിഎട്ട് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now