മീരാസാധു | Meerasadhu

K. R. Meera

115.00

ഉടലിന്റെ വശ്യത തേടിയെത്തുന്ന ആണ്‍കാമത്തിന് എല്ലാം സമര്‍പ്പിക്കു കയും അതേ സമര്‍പ്പണബോധത്തോടെ ഉയിരും ഉടലുംകൊ്യു് ആണ്‍വഞ്ചന യ്‌ക്കെതിരേ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മീരാസാധുവിന്റെ കഥ. ഭക്തിയും കാമവും അതിന്റെ തീവ്രശോഭയില്‍ പ്രകാശിതമാവുന്നു ഇവിടെ.

1 in stock

SKU: BC117 Category: