ഗള്ളിവറുടെ യാത്രകള്‍ | Gulliverude Yathrakal

Jonathan Swift

239.00

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെകുറിച്ചുള്ള പാരഡിയും സെറ്റയറും നിറഞ്ഞ നോവൽ.ഓരോ വായനയിലും ഓരോ അനുഭൂതി പകരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. യാത്രയും സാഹസികതയും ഒരു പോലെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പുസ്തകം.

ആംഗ്ലോ–ഐറിഷ് എഴുത്തുകാരനായ ജോനാഥൻ ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്. വിരലോളം പോന്ന ചെറുമനുഷ്യരുടെയും ഭീമാകാരന്മാരായ വലിയ മനുഷ്യരുടെയും കഥപറയുന്ന ആ ലോക ക്ലാസിക്കിന്റെ ഹൃദ്യമായ മലയാള പരിഭാഷ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

2 in stock

Buy Now