ചെന്നായ്ക്കളുടെ മരണവാറൻറ് | Chennaykkalude Maranawarrant

Jayaprakash Panoor

188.00

മരണത്തിന്റെ പര്യായമായി അവൻ വരുന്നു. വേട്ടമൃഗം വേട്ടക്കാരനായി മാറുമ്പോൾ കോടതിയും നിയമവും അവൻ തന്നെയായി മാറുന്നു. വായനക്കാരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ അനുഭവം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468