ഭക്തിയും കാമവും | Bhakthiyum Kaamavum

Johnson Eyeroor

339.00

ഉൾക്കിടലത്തോടുകൂടിയേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്‌തകത്താളുകളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയും ശൃംഗാരവും ഇടകലർന്ന, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലെ മിഥുകളും സത്യങ്ങളും വിമർശനബുദ്ധിയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ പുസ്‌തകം. ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും തത്ത്വശാസ്‌ത്രത്തിലും ഊന്നിനിന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയേയും കാമത്തേയും ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തുന്ന, ഭാരതീയഭാഷകളിലെ തന്നെ ആദ്യഗ്രന്ഥമാണിത്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now