അലകള്‍ | Alakal

Balachandran Chullikkadu

179.00

പിന്നിട്ട പാതയിലെ തിക്തതകളെയും തീവ്രതകളെയും മാധുരികളെയും ഒരുപോലെ അയവിറക്കുന്ന, കവിതയുടെ കലൈഡോസ്കോപ്പായി മാറുന്ന ഹ്രസ്വരചനകളുടെയും സൂക്ഷ്മരചനകളുടെയും സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

SKU: BC866 Category: Tag: