യുവാക്കളായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരോട്
Yuvakkalaya Rashtreeya Pravarthakarodu

Bhagat Singh

80.00

സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ വെല്ലുവിളിച്ച് അവസാനശ്വാസത്തിലും ‘ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്’ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടിവന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ഭഗത് സിംഗിന്റെ വിപ്ലവാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ശേഖരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now
SKU: BC705 Categories: , Tag: