വിഷ്ണു ശര്‍മയുടെ പഞ്ചതന്ത്രം
Vishnu Sharmayude Panchathanthram

Dr.K.Sreekumar, Vishnu Sharma

439.00

വിഷ്ണു ശര്‍മയുടെ പഞ്ചതന്ത്രം കേവലമൊരു കഥാപുസ്തകമല്ല ഭാരതത്തില്‍ നിലനിന്ന സകല നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ധര്‍മ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും കാച്ചിക്കുറുക്കിയ ഗ്രന്ഥരൂപമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഇത് വായിച്ചാസ്വദിക്കാം.

2 in stock

Buy Now