വിഷ്ണു ശര്‍മയുടെ പഞ്ചതന്ത്രം | Vishnu Sharmayude Panchathanthram

Dr.K.Sreekumar, Vishnu Sharma

439.00

വിഷ്ണു ശര്‍മയുടെ പഞ്ചതന്ത്രം കേവലമൊരു കഥാപുസ്തകമല്ല ഭാരതത്തില്‍ നിലനിന്ന സകല നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ധര്‍മ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും കാച്ചിക്കുറുക്കിയ ഗ്രന്ഥരൂപമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഇത് വായിച്ചാസ്വദിക്കാം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

5 in stock

Buy Now