ഓഷോ – പ്രണയത്തിൻറെ രഹസ്യങ്ങൾ | Osho Pranayathinte Rahasyangal

Osho

159.00

ഓഷോ – പ്രണയത്തിൻറെ രഹസ്യങ്ങൾ

‘പ്രണയത്തിന് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്. അതിൻറ്റെ എല്ലാ വേദനകളോടും അതനുഭവിക്കുക . അത് മുറിവേൽപ്പിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, അത് പ്രശ്നമല്ല. വസ്ത്തവത്തിൽ ആ മുറിവുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ, അത് ശരിക്കും മുറിവേൽപ്പിക്കു൦ , ഭീകരമായി … നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ജാഗരൂകനാക്കാൻ ആ അപകടസന്ധികളെല്ലാം ആവിശ്യമാണ്. പ്രണയം നിലമൊരുക്കുന്നു. പ്രണയത്തിൻറെ മണ്ണിൽ ദ്യാനത്തിൻറ്റെ വിത്തിന് വളരാം. പ്രണയത്തിന്റെ മണ്ണിൽ മാത്രം ‘

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC815 Categories: , , Tag: