മാലാഖയുടെ മറുകുകൾ കരിനീല
Malakhayude Marukukal Karineela

K. R. Meera

90.00

മാലാഖയുടെ മറുകുകൾ, കരിനീല എന്നീ നോവെല്ലകളുടെ സമാഹാരം. ഭാഷയുടെ നൂതനത്വം, വൈകാരികലോകത്തെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിലെ അപൂര്‍വ്വത ആഖ്യാനത്തിന്റെ ലാളിത്യം, ഈ നോവെല്ലകള്‍ വായനക്കാരെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. അനുഭവലോകത്തെ തുറന്നിട്ടുകൊ്യു് കരുതിയുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാല്‍ കഥനത്തിന്റെ കരുത്തുവെളിവാക്കുന്നു് നോവെല്ലകളും.

1 in stock

SKU: BC119 Category: