മാലാഖയുടെ മറുകുകൾ കരിനീല | Malakhayude Marukukal Karineela

K. R. Meera

99.00

മാലാഖയുടെ മറുകുകൾ, കരിനീല എന്നീ നോവെല്ലകളുടെ സമാഹാരം. ഭാഷയുടെ നൂതനത്വം, വൈകാരികലോകത്തെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിലെ അപൂര്‍വ്വത ആഖ്യാനത്തിന്റെ ലാളിത്യം, ഈ നോവെല്ലകള്‍ വായനക്കാരെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. അനുഭവലോകത്തെ തുറന്നിട്ടുകൊ്യു് കരുതിയുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാല്‍ കഥനത്തിന്റെ കരുത്തുവെളിവാക്കുന്നു് നോവെല്ലകളും.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now
SKU: BC119 Category: Tag: