ഗുരുസമക്ഷം ഒരു ഹിമാലയ‌ന്‍ യോഗിയുടെ ആത്മകഥ | Gurusamaksham – Oru Himalayan Yogiyude Aathmakadha

SRI M

388.00

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ തീരത്തുനിന്നും വിസ്മയാനുഭൂതികൾ നിറഞ്ഞ ഹിമാലയൻ കൊടുമുടികളിലെത്തി തന്റെ മഹാഗുരുനാഥനെ കണ്ടെത്തിയ യുവാവിന്റെ വിസ്മയകരമായ യാത്ര. Apprenticed to a Himalayan Master – A Yogi’s Autobiography എന്ന പ്രശസ്ത കൃതിയുടെ വിവർത്തനം

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468