റൂമിയുടെ 101 പ്രണയഗീതങ്ങള്‍ | Rumiyude 101 Pranayageethangal

Jalaludheen Rumi, M P Saleela

159.00

കാലദേശങ്ങളുടെ പ്രതിന്ധങ്ങളില്ലാതെ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിനിറയുന്ന കത്തുന്ന പ്രണയമാണ് റൂമിക്കവിത. നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതിനുമുന്നിൽ തൊഴുകൈകളോടെ തലകുനിച്ചുനില്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും അവയുടെ എല്ലാ വിശുദ്ധകാമനകളോടുംകൂടി ഈ കവിതകളിലൂടെ പ്രകൃതിയിലും ഈശ്വരനിലും ലയിക്കുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിനോടും ഹൃദയംകൊണ്ടു ചേർന്നു നില്ക്കാൻ റൂമി നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നൂറുകണക്കിനു ഭാഷാന്തരങ്ങ ളൊരുങ്ങിയിട്ടും ആവാഹിച്ചുതീരാത്ത സൗന്ദര്യവുമായി വിശ്വസാഹി ത്യത്തിൽ തലയുയർത്തി നില്ക്കുന്ന റൂമിക്കവിതകൾക്ക് വ്യത്യസ്തസു ന്ദരമായ ഒരു പുത്തൻ പരിഭാഷ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC308 Category: