ശരീരം ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപകരണം / മനസ്സ് സ്വന്തം വ്യവഹാരം
Body The Greatest Gadget & Mind Is Your Business

Sadhguru

189.00

സദ്ഗുരുവിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങള്‍:

ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാകെ അറിയാനും അനുഭവിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ശരീരം, യോഗസാധനയിലൂടെ രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും രോഗങ്ങളില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണമായി വിമുക്തമാകാന്‍ പാകത്തില്‍ ശരീരത്തെ എപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കാമെന്നും
സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

Buy Now