ശരീരം ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപകരണം / മനസ്സ് സ്വന്തം വ്യവഹാരം
Body The Greatest Gadget & Mind Is Your Business

Sadhguru

200.00 189.00

സദ്ഗുരുവിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങള്‍:

ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാകെ അറിയാനും അനുഭവിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ശരീരം, യോഗസാധനയിലൂടെ രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും രോഗങ്ങളില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണമായി വിമുക്തമാകാന്‍ പാകത്തില്‍ ശരീരത്തെ എപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കാമെന്നും
സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു.

1 in stock