നാദിയ മുറാദ് | Nadia Murad

P V Alby

99.00

2018 -ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബല്‍ സമ്മാന ജേതാവായ നാദിയ മുറാദിന്റെ ജീവചരിത്രം.

Out of stock

SKU: BC378 Category: